Metallic icon with white design on black background - 22490081
PLUS

Fotos libres de derechos similares