Shijiazhuang - 5 de mayo de 2017: los tanques fuera de un pasillo conmemorativo, Shijiazhuang, Hebei, China.

Shijiazhuang - 5 de mayo de 2017: los tanques fuera de un pasillo conmemorativo, Shijiazhuang, Hebei, China. - 85668938
Identificador de la imagen85668938

Shijiazhuang - May 5, 2017: tanks outside a memorial hall, Shijiazhuang, Hebei, china.